Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Naše společnost Práce v Německu s.r.o. IČO: 07305702 se sídlem Korunní 2569/108 101 00 Praha, dále jen „Naše společnost“ vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele („VOP“), které upravují smluvní vztahy s podnikateli, do nichž naše společnost vstupuje v souvislosti s užíváním Elektronických systémů naší společnosti nebo poskytování Služeb Klientům jak jsou tyto pojmy definovány níže.

1.2 Odchylná ujednání ve Smlouvě (jak je definováno níže) mají přednost před těmito VOP.

1.3 Smluvní vztah mezi naší společností a Klientem se též řídí
(a) těmito VOP, jejichž znění je dostupné na www.injobin.eu
(b) Produktovými podmínkami, jak je definováno níže,
(c) Podmínkami zpracování osobních údajů, jak je definováno níže,
(d) ustanoveními dokumentů, na které tyto VOP nebo Produktové podmínky odkazují, a
(e) ustanoveními příslušných právních předpisů.
1.4 Aktuální kontaktní a fakturační údaje jsou k dispozici na našich stránkách.
1.5 Klient bere na vědomí rozsah souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení naší společnosti jako správce či případně zpracovatele osobních údajů. Aktuální verze standardní dokumentace s koncovými uživateli je dostupná v zásadách ochrany osobních údajů.

 1. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu VOP mají následující význam:
(a) Elektronické systémy: internetové stránky anebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) včetně souvisejících databází poskytované ze strany naší společnosti dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.
(b) Inzerát: prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem, která je zobrazena v rámci Elektronických systémů za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.
(c) Klient: podnikatel, který uzavře s naší společností smlouvu. Klientem se rozumí rovněž Zprostředkovatel.
(d) Naše společnost: Práce v Německu s.r.o. IČO: 07305702 se sídlem Korunní 2569/108 101 00 Praha
(e) Odpovědní systémy: elektronické systémy Klienta zajišťující odpovědi na Inzeráty.
(f) Podmínky zpracování osobních údajů: jsou podmínky, které upravují práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.
(g) Produktové podmínky: obchodní podmínky Služeb, které upravují další práva a povinnosti Stran při poskytování příslušných Služeb.
(h) Služba: jakákoliv služba naší společnosti nabízená a poskytovaná v rámci Elektronických systémů či služba přímo poskytovaná zástupci naší společnosti či jí pověřenými osobami, zejména pak některá ze služeb uvedených dále v těchto VOP.
(i) Smlouva: smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi naší společností a Klientem, ať již jakoukoliv formou (včetně listinné či elektronické objednávky).
(j) Strany: smluvní strany Smlouvy, tj. naše společnost a Klient.
(k) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele.
(l) Zprostředkovatel: Klient, který prostřednictvím Elektronických systémů naší společnosti hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání, např. personální agentura.

 1. Přehled služeb naší společnosti

3.1 Inzerce, práce s daty, vyhodnocování dat a další statistiky:
(a) zveřejňování Inzerátů a automatizované zpracování dat v oblasti lidských zdrojů při využití sjednaného Elektronického systému,
(b) prohledávání databáze životopisů zájemců o zaměstnání, které spravuje naše společnost a umožňuje k nim Klientům přístup formou prohlížení životopisů za účelem nabídky práce,
(c) reklamní Služby na internetu poskytované naší společností Klientovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v zabezpečení tvorby, vlastní technické realizaci a prezentování reklamního prostoru v rámci Elektronických systémů naší společnosti ve prospěch Klienta nebo jím určených osob,
(d) Další Služby v oblasti uplatňování na trhu práce.

3.2 Zprostředkovatelské Služby: zprostředkovatelské služby dle dohody mezi naší společností a Klientem.

 1. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH PREZENTOVANÝCH INFORMACÍ

4.1 Klienti jsou povinni prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů naší společnosti:
(a) výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani naší společnosti, a
(b) jasné a dostatečně určité informace, které zejména nevyvolávají klamnou představu o povaze uvedených osob či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

4.2 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient, který tyto informace uložil do Elektronických systémů naší společnosti. Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby naše společnost uchovávala informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta.

4.3 Informace získané v souladu se Smlouvou je naše společnost oprávněna použít pro případné řešení sporu s Klientem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů naší společnosti Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito VOP.

4.4 Údaje poskytnuté naší společnosti v souvislosti se Smlouvou mohou být veřejně přístupné.

 1. NAKLÁDÁNÍ S PREZENTOVANÝMI INFORMACEMI

5.1 Naše společnost není povinna poskytovat Služby v případě, že:
(a) Služby by měly obsahovat informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy,
(b) Služby obsahují informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,
(c) Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku,
(d) Inzeráty nabízející pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu (MLM),
(e) Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Klienta (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.), které mají charakter reklamy,
(f) existuje více pracovních pozic a Klientů či jiných potenciálních zaměstnavatelů v rámci textu jednoho Inzerátu; v případě porušení tohoto článku má naše společnost nárok na plnou cenu dalšího Inzerátu, a to za každou další nabízenou pracovní pozici v textu jednoho Inzerátu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je naše společnost oprávněna odebrat za každou pozici navíc plný počet kreditů, za jaký by byla původní pozice vystavena, a to jako za samostatné Inzeráty,
(g) jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,
(h) informace mohou poškodit dobré jméno či pověst naší společnosti nebo jiných fyzických či právnických osob,
(i) je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na pracovní pozice Klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.

5.2 Naše společnost je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článků 4 a 5 VOP. Dále je oprávněna upozornit Klienta na rozpor jeho jednání se Smlouvou a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z Elektronických systémů naší společnosti, a to i bez souhlasu Klienta nebo jeho předchozího upozornění. Naše společnost je v takovém případě oprávněna ukončit poskytování Služeb Klientovi a takovou Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

5.3 Naše společnost si tímto v rámci poskytování svých Služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat Odpovědní systémy. Naše společnost si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice jakkoli matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o námi nabízených službách. O záměru zamezit tomuto užívání je naše společnost předem povinna informovat Klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.

5.4 V případě poskytování Služby prohledávání databáze životopisů není Klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení Elektronických systémů naší společnosti. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databází naší společnosti (včetně databáze životopisů) je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

5.5 Naše společnost si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů naší společnosti Klientem, který opakovaně či podstatně porušil Smlouvu.

5.6 Klient není oprávněn měnit v průběhu poskytování Služby zveřejňované údaje v textu a názvu Inzerátu v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabízené pozice. Naše společnost je oprávněna vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, příp. jsme oprávněni požadovat plnou cenu za další Inzerát za každou takovouto změnu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je naše společnost oprávněna odebrat za každou změnu Inzerátu plný počet kreditů, za jaký byla původní pozice vystavena.

 1. PŘEDÁNÍ PODKLADŮ A TERMÍN ZAHÁJENÍ SLUŽEB

6.1 Klienti jsou povinni předat naší společnosti podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Elektronických systémů naší společnosti, pokud není dohodnuto jinak.

6.2 V případě využití Elektronických systémů naší společnosti pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů naší společnosti nejpozději do dvou (2) hodin po řádném odeslání údajů. Pokud se však jedná o první použití autorizované části Elektronických systémů naší společnosti Klientem (tj. prostřednictvím nové registrace Klienta), pak jsou informace zobrazeny na Elektronických systémech naší společnosti po ověření této nové registrace Klienta, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů.

6.3 V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.

6.4 Pokud nebude dohodnuto jinak, garantuje naše společnost pro Služby definované v článku 3.1 VOP započetí s plněním Služby do tří (3) pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je naše společnost povinna zahájit poskytování Služby. Naše společnost si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech nebo jinak v rozporu se Smlouvou.

6.5 Vyžaduje-li to příslušný Elektronický systém naší společnosti, je Klient povinen se před započetím poskytování Služeb ze strany naší společnosti zaregistrovat do příslušného Elektronického systému naší společnosti. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty, pokud VOP nestanoví jinak.

6.6 Klient má právo v příslušném Elektronickém systému naší společnosti dynamicky spravovat a inzerovat jednotlivé pracovní pozice, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu s naší společností dle možností zpřístupněných ze strany naší společnosti v daném Elektronickém systému naší společnosti.

6.7 Každá jednotlivá pozice bude ze strany naší společnosti prezentována Službou po sjednanou dobu. Naše společnost zobrazí pozici nejpozději do dvou (2) hodin od okamžiku vložení Klientem do Elektronického systému naší společnosti.

6.8 Klient je povinen využívat Služeb výhradně pro svou vlastní potřebu.

 1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SLUŽEB

7.1 V případě, že Služby užívá Zprostředkovatel, pak platí, že:
(a) je povinen využívat Služeb naší společnosti výhradně pro svou vlastní potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů;
(b) je oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob;
(c) je oprávněn užít jakékoli obchodní značky naší společnosti pouze s předchozím písemným souhlasem naší společnosti.

7.2 Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na Elektronických systémech naší společnosti označeny a prezentovány uživatelům s označením typu Zprostředkovatele. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel ve smyslu VOP, rozhoduje výhradně naše společnost.

7.3 Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP ze strany Klienta je podstatným porušením Smlouvy.

 1. UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ

8.1 Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronických systémů naší společnosti je chráněn přihlašovacími údaji.

8.2 Klient není oprávněn:
(a) zpracovávat automatizovaně data v Elektronických systémech naší společnosti ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze naší společnosti nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Smlouvy,
(b) pokoušet se přistupovat do částí Elektronických systémů naší společnosti, k nimž mu nebyl výslovně udělen z naší strany přístup,
(c) jinak užívat Elektronické systémy naší společnosti v rozporu s účelem Smlouvy.

8.3 Klient je povinen:
(a) oznámit naší společnosti veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronických systémů naší společnosti, které se při jejich užívání dozvěděl,
(b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení naší společnosti.

8.4 Klient je rovněž povinen:
(a) zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet v rámci Elektronického systému naší společnosti a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno a heslo;
(b) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo třetím osobám;
(c) chránit přihlašovací údaje, a
(d) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

8.5 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat naší společnost. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.

 1. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

9.1 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány Stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany naší společnosti.

9.2 Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:
(a) jejichž zveřejnění je naše společnost oprávněna anebo povinna v souvislosti se Smlouvou;
(b) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;
(c) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností některá Strany, jejích zaměstnanců nebo poradců vyplývajících z této Smlouvy;
(d) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy (např. Policie České republiky);
(e) k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana druhé Straně výslovný souhlas.

9.3 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.

9.4 Naše společnost se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle článku 9.1 VOP nebude důvěrné informace týkající se Klienta jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny Klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. Naše společnost se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

9.5 Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se naše společnost, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako naše společnost.

9.6 Naše společnost je povinna zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Naše společnost bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

 1. SMLOUVA

10.1 Naše společnost přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje své Služby. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh Smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení naší společnosti.

10.2 Objednávky Klienta na Služby přijímá naše společnost především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v Elektronických systémech naší společnosti. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat dalšími způsoby, které naše společnost umožní, např. e-mailem.

10.3 Naše společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:
(a) ji podal Klient, který v minulosti porušil své povinnosti vyplývající z VOP nebo ze Smlouvy;
(b) realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou naší společnosti;
(c) realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

10.4 Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle článku 10.3 VOP, zahájí naše společnost poskytování Služeb podle údajů uvedených v objednávce. V případě, že na objednávce není uvedena pozdější specifikace začátku poskytování Služby, platí, že poskytování Služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.

10.5 Smlouva je uzavřena:
(a) potvrzením objednávky Klienta, pokud o takové potvrzení Klient výslovně požádal;
(b) konkludentně okamžikem započetí poskytování Služeb v souladu s objednávkou Klienta a dalšími závaznými dokumenty tvořícími obsah Smlouvy.

10.6 Klient uzavřením Smlouvy souhlasí:
(a) s termíny a dalšími podmínkami poskytování Služeb dle Smlouvy (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);
(b) s omezeními vyplývajícími z technických možností prostředí sítě internet a Elektronických systémů naší společnosti;
(c) s obsahem Smlouvy, zejména VOP a Produktových podmínek příslušné Služby.

 1. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURACE

11.1 Naše společnost zpřístupňuje Elektronické systémy naší společnosti a Služby zpravidla za úplatu, některé části těchto Elektronických systémů naší společnosti nebo Služeb mohou být poskytovány bezúplatně.

11.2 Za poskytnuté Služby uhradí klient naší společnosti cenu dle našeho ceníku Služeb platného ke dni doručení objednávky naší společnosti.

11.3 Cena je splatná do 6 pracovních dnů od uskutečnění objednávky.

11.4 Při poskytnutí Služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. Pro účely určení dne uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mají Služby uvedené v článku 3.1 VOP za poskytnuté prvním dnem jejich poskytnutí ze strany naší společnosti.

11.5 Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně naší společnosti.

11.6 Naše společnost si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním Služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

11.7 V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů, je naše společnost oprávněna přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet naší společnosti. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby.

11.8 Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

11.9 Pokud uplyne sjednané období poskytování Služby, během kterého byly vystaveny Inzeráty skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Klienta z důvodu jejich předčasného skončení. V případě, že se Strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok (uzavření nové Smlouvy), budou příslušné Inzeráty zveřejněny po celou dobu, na kterou byly původně vystaveny.

 1. ZÁNIK SMLOUVY A SANKCE

12.1 Smlouva uzavřená mezi naší společností a Klientem zaniká:
(a) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě;
(b) odstoupením od Smlouvy v souladu s článkem 13 VOP;
(c) dohodou naší společnosti a Klienta.

12.2 V případě, že Smlouva zanikne v důsledku odstoupení naší společnosti od Smlouvy z důvodu dle článku 13.1(b) VOP, je naše společnost oprávněna v případě uzavření nové smlouvy se stejným Klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1 % z ceny již vyfakturované na základě zaniklé Smlouvy.

12.3 V případě, že Klient bude v prodlení se zaplacením ceny za Služby, bude naše společnost oprávněna požadovat po Klientovi zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

12.4 Povinností hradit sankce není dotčena povinnost k náhradě újmy v plné výši.

12.5 Naše společnost je i po zániku Smlouvy povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí v příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Klienta tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

12.6 Ke dni zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou, je Poskytovatel povinen ukončit zpracovávání osobních údajů s výjimkou úkonů, kterých je třeba k dodržení povinností plynoucích z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Naše společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy, jestliže:
(a) podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.),
(b) Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči naší společnosti; Strany výslovně sjednávají, že naše společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou dluhu vzniklého na základě jiné smlouvy,
(c) Klient poškozuje dobré jméno naší společnosti nebo jejích obchodních značek,
(d) Klient požaduje prezentování informací na Elektronických systémech naší společnosti, které jsou v rozporu s článkem 5.1 VOP,
(e) Naše společnost zjistí u Odpovědních systémů Klienta závady dle článkem 5.3 VOP,
(f) Naše společnost zjistí u Klienta jednání v rozporu s článkem 5.6 VOP,
(g) Klient podstatně poruší Smlouvu.

13.2 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany Naší společnosti. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností naší společnosti, na jejichž základě dojde prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany naší společnosti po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.

13.3 Odstoupení od Smlouvy má účinky pouze do budoucna.

 1. NÁHRADA ÚJMY

14.1 V případě vadného plnění ze strany naší společnosti, se Strany dohodly, že naše společnost:
(a) poskytne Klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo
(b) poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

14.2 Naše společnost neodpovídá za újmu vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení naší společnosti. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli naší společnosti. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně naší společnosti, je naše společnost povinna bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude naše společnost pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.

14.3 Odpovědnost naší společnosti za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením naší společnosti v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby na základě uzavřené Smlouvy. Naše společnost není povinna nahradit Klientovi újmu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření Smlouvy.

 1. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

15.1 Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany naší společnosti použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Naše společnost neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že naší společnosti vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, je Klient povinen nahradit ji Naší společnosti bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany naší společnosti vyzván.

15.2 Klient není oprávněn užít Elektronické systémy naší společnosti nebo jejich části jinak než pro vlastní (vnitřní) potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu naší společnosti. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Klientů.

15.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech naší společnosti je přípustné pouze pro vlastní soukromé (vnitřní) účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti, jsou zakázány.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

16.1 Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.
16.2 Strany činí tímto dohodu, že pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud naší společnosti, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud naší společnosti.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

17.1 Klient má právo reklamovat službu, pokud při využívání služeb vznikla na straně naší společnosti závažná chyba, při které byl způsoben výpadek elektronických systémů po dobu více jak 24 hodin.

17.2 Klient je zároveň oprávněn v rámci reklamace požadovat přiměřenou náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně naší společnosti, nebo žádat přiměřenou slevu z ceny. 

17.3 Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Klient chybu zjistil, nebo mohl zjistit. Reklamaci může Klient zaslat písemně poštou na adresu sídla společnosti nebo na kteroukoliv aktuální pobočku společnosti. Je možné zaslat reklamaci i elektronicky a to na adresu info@injobin.eu

17.4 Výsledky reklamace budou zaslány vždy do 7 pracovních dní od obdržení reklamace.

17.5 Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutím náhradních služeb.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Naše společnost je oprávněna znění těchto VOP a Produktových podmínek, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je naše společnost povinna upozornit Klienta na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedmi (7) pracovních dnů a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu nebo Elektronických systémů naší společnosti, které Klient užívá). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP či Produktových podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které tyto VOP odkazují.

18.2 Nesouhlasí-li Klient s podmínkami oznámenými ze strany naší společnosti postupem dle článku 18.1 VOP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne oznámení naší společností. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Klienta, podle toho, co nastane později.

18.3 Podmínky článku 18.1 a 18.2 se použijí obdobně pro uplatnění námitek vůči pověření Dalšího zpracovatele, jak je tento pojem používán v Podmínkách zpracování osobních údajů. Oproti článku 18.2 a nad rámec ustanovení Podmínek zpracování osobních údajů však platí, že (i) oznámení se provádí dle Podmínek zpracování osobních údajů, a (ii) Klient je povinen případné námitky sdělit neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od příslušného oznámení. Naše společnost posoudí námitky Klienta a jsou-li důvodné, provede přiměřená opatření ve vztahu k takovému Dalšímu zpracovateli. Provede-li naše společnost opatření a Klient proti takovým opatřením nevznese další námitky do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení o takových opatřeních, je Smlouva nadále platná a účinná za nově oznámených podmínek. Oznámí-li Klient ve lhůtě dle předchozí věty, že s provedenými opatřeními nesouhlasí s uvedením závažných důvodů na jeho straně, je Smlouva ukončena ke dni doručení takového oznámení naší společnosti. Ustanovení tohoto článku 18.3 se nepoužije na Další zpracovatele, kteří jsou fyzickými osobami spolupracujícími s naší společností.

18.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od 13. 1. 2019. Na smluvní vztahy s Klienty, kteří s naší společností uzavřeli Smlouvu před nabytím účinnosti těchto VOP, se tyto VOP uplatní uplynutím třiceti (30) dnů ode dne oznámení o změně VOP.